Vous êtes ici

Des nouvelles de nos amis Turcs...

Les jeunes Turcs présents pendant la rencontre européenne de juillet dernier nous ont adressés récemment un message de remerciements en Anglais et en Turcs. A découvrir...

"A Vision of Europe" Youth in Action 1.1

"First of all, in the name of my youngsters and I myself would like to thank to the hosting organisation "MJC" in Chenove for their patience and hospitality. Especially thank you Marc, Camille and Marcellin. You got so tired to make us feel comfort and happy.And also thank you, Gaby. I would like to thank to all National Agencies for these Youth in Action Programmes , as well. Because they give the opportunity to our young people to meet each other, to see different countries, to know more about different cultures,etc...
The youth Project ,called "A Vision of Europe" is the first international experience for my students. Before going to France, they were so excited since they were going to meet new friends and see a new country. Although they have some financial problems about the plane tickets, they successfully overcame and managed to buy the tickets by the help of some sponsors. Plenty of thanks for their help. After arrival of France, they still couldn't believe that they were in France! I believe that they had very useful experience . I know that they had lots of fun during the artistic flower creation and had a lot of friends from different countries. According to their sayings; they still keep in touch with the other youngsters from France and Ireland after arriving Antalya" Fadime BUDAK

Here are their feelings with their own words:

" We are a part of Turkish youngsters and we came to France as being represantative of Turkýye. This Exchange contributed to our self-improvement a lot. We loved French people and we hope they liked us , too. We are looking forward to welcoming and seeing you in Turkýye next year. Briefly we are very very happy about this Exchange ProjectJ And now we have real pen-pals from abroad! " Seda SAVAÞ

"I liked France a lot, because it is very lovely country. French people are very friendly, so lovely, too. My expectation from this exchange was to meet a lot of people and share something common with them. At the end of the exchange I got all of my expectation and more of it." Melis OZLU

" I enjoyed being in France. It was lots of fun. I had some new friends from Ireland and France. It was very short , but a lovely week! The weather is very bad in France. But we had a lot of funJ" Alper IRVAN

" It was wonderful! I am so happy for being in that camping site. I loved French people; they are so friendly and helpful. I liked Irish people,too. But only boys! as they are friendly. I hope I will meet them again. I would like to say something short about the theme of our Project: If Turkýye get involved in EU, it will be good. If we don't ...,I don't care! We can live without it as we do now J" Nazlý Buse AYHAN

" France is very clean country. I like this place. People are very friendly." Seda ARIK

" I liked this exchange and Chenove so much! Because I have had new friends. But France is colder than Antalya. I liked French people. Because they are very friendly. This was our first international experience. I hope I will participate in this kind of projects again. " Cansu AKDOÐAN

" At the beginning it was too hard for us to visit France because of financial problems. When we arrived in France, I was afraid of not being able to speak in English. But later I got used to it and my self-confidence came back to me! French and Irish people are so friendly but I don't like the weather in France so muchL Because it changes hundreds of times in a day. It's the greatest feeling to be in France. I can't wait to welcome you in Turkýye next year and to visit another country again. Thank you, all the National Agencies for this youth Exchange programmes" Caner ERENSON

Lots of love! A huge hug! And big kisses from AntalyaJ

Hope to see you in Antalya next year!

"Avrupa'nýn Vizyonu" Eylem 1.1 Gençlik Deðiþim Projesi

" Her þeyden önce kulübümdeki gençler ve kendi adýma Chenove'de bizleri aðýrlayan ev sahibi kuruluþumuz MJC'ye gösterdikleri hoþgörü, sabýr ve konukseverlikleri için teþekkür etmek istiyorum. Özellikle de Marc, Camile ve Marcellin'e teþekkür etmek istiyorum. Bizleri rahat ettirmek ve memnun etmek için çok yoruldular. Ayrýca MJC' nin patronu Gaby'e de teþekkürler. Tüm Ulusal Ajanslar'a da; gençlerimize yeni ülkeler görüp yeni arkadaþlar edinip, yeni kültürleri tanýma fýrsatý tanýdýklarý için teþekkürler.
"Avrupa'nýn Vizyonu" isimli gençlik projesi öðrencilerimin ilk uluslar arasý deneyimi oldu.
Fransa'ya doðru yola çýkmadan önce yeni bir ülke görecekleri ve yeni arkadaþlýklar edinecekleri için çok heyecanlýydýlar. Yolculuk masraflarý ile ilgili finansal problemleri olmasýna raðmen sponsorlarýn da yardýmý ile bunun üstesinden gelmeyi baþardýlar. Sponsorlarýmýza da çok teþekkürler. Fransa'ya vardýðýmýzda bile hala orada olduklarýna inanamýyorlardý.
Bu deðiþimin onlar için çok faydalý bir deneyim olduðuna inanýyorum. Ayrýca farklý ülkelerden bir çok yeni arkadaþ edindiklerini ve deðiþim sýrasýnda yapýlan çiçek düzenlemesinden çok keyif aldýklarýný biliyorum. Antalya'ya döndüklerinden beri Fransa ve Irlanda'daki arkadaþlarýyla görüþmeye devam ediyorlar. Dediklerine göre; artýk sanal deðil gerçek yazýþma arkadaþlarý var." Fadime BUDAK

Aþaðýda bu gençlik deðiþimine katýlan gençlerimizin kendi cümleleriyle, bu deðiþimle ilgili duygu ve düþüncelerini okuyacaksýnýz:

"Bizler Türkgençliðinin bir bölümü olarak Turkiye'yi temsilen Fransa'ya geldik. Bu deðiþimin kiþisel geliþimimize çok büyük katkýlarý oldu. Fransýzlarý çok sevdik ve onlarýnda bizi sevdiðini umut ediyoruz. Gelecek yýl sizi Türkiye'de görmeyi ve aðýrlamayý dört gözle bekliyoruz. Artýk sanal deðil gerçek yazýþma arkadaþlarýmýz var. Kýsacasý bu deðiþim bizi çok mutlu etti. J" Seda SAVAÞ

"Fransa'yý çok sevdim çünkü çok güzel bir ülke. Fransýzlar çok cana yakýn ve harika insanlar. Benim Fransa'ya gitmeden önce bu deðiþimden beklentim birçok insanla tanýþýp onlarla ortak birþeyler paylaþmaktý. Bu gençlik projesi beklentilerimin hepsini ve daha fazla karþýladý." Melis OZLU

"Fransa'da bulunmaktan keyif aldým. Çok eðlenceliydi. Irlanda ve fransa'dan yeni arkadaþlar edindim. Çok kýsaydý, fakat harika bir haftaydý. Fransa'da hava çok kötüydü yine de çok eðlendik. J" Alper IRVAN

"Harikaydý. Bu kamp alanýnda bulunduðum ve bu deðiþimde yer aldýðým için çok mutluyum. Fransýzlarý çok sevdim; çok cna yakýn ve yardýmsever insanlar. Umarým onlarla bir daha karþýlaþýrým. Ýrlandalýlarý da sevdim. Fakat sadece erkekleri! Cana yakýn olduklarý içinJ Umarým onlarla da yeniden karþýlaþýrýz. Projemizin konusuyla ilgili olarak kýsa bir þey söylemek istiyorum: Eðer Turkiye Avrupa Birliðine katýlýrsa bu Türkiye için iyi olur. Eðer katýlamazsa pek aldýrmam. Biz onsuz da yaþamýmýzý sürdürmeye devam ederiz, þimdiye kadar yaptýðýmýz gibi! J" Nazlý Buse AYHAN

"Fransa çok temiz bir ülke. Bu ülkeyi sevdim. Ýnsanlar çok cana yakýn." Seda ARIK

"Bu gençlik deðiþimini ve Chenove'u çok sevdim. Çünkü bir sürü yeni arkadaþlar edindim. Fakat Fransa Antalya'dan daha soðuk ve havasý kuru. Fransýzlarý çok sevdim çünkü çok cana yakýnlar. Bu bizim ilk uluslar arasý deneyimimizdi. Umarým yine bu tür projelerde yer alýrým." Cansu AKDOÐAN

"Baþlangýçta Fransa'ya gitmek finansal sorunlar yüzünden bizim için çok zordu. Fransa'ya vardýðýmýzda; Ýngilizce konuþamam diye çok korkuyordum. Fakat bir süre sonra alýþtým ve kendime olan güvenim geri geldi. Fransýz ve Ýrlandalýlar çok cana yakýnlar fakat Fransa'daki havayý pek sevmedim. Çünkü bir gün içerisinde yüzlerce kez deðiþebiliyor. En güzel duygu Fransa'da bulunmaktý. Sizi Türkiye'de misafir etmeyi ve bir baþka ülkeyi daha ziyaret edebilmeyi sabýrsýzlýkla bekliyorum. Bütün Ulusal Ajanslara bu gençlik deðiþim programlarýný bizlere saðladýklarý için teþekkürler." Caner ERENSON

Antalya'dan kucak dolusu sevgiler!
Gelecek yýl Antalya'da görüþmek dileðiyle.

Dans la même rubrique

Rechercher sur le site